Skip to content

TPSolution

საქართველოს ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები

ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებით სარგებლობა

საქართველოს უკვე 56 ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული შეთანხმება ორმაგი დაბეგვრის აცილების შესახებ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ხელშეკრულებებით და გადაიხადოთ ნაკლები გადასახადი, როდესაც ამ 56 ქვეყნის რეზიდენტებთან ახორციელებთ ბიზნეს ოპერაციებს. თუმცა, ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებით სარგებლობა, ასევე შესაძლოა, მოხდეს შეცდომით, არასწორად, რაც შედეგად საგადასახადო რისკებს და სანქციებს გამოიწვევს.

რა სერვისს გთავაზობთ ჩვენ?

“თიფი სოლუშენი”  შეამოწმებს, თუ რამდენად სწორად გაქვთ გამოყენებული ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები, შეგიფასებთ რისკებსა და სავარაუდო სარგებელს, რომლის მიღებაც ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებით შეგიძლიათ და ჯერ არ მიგიღიათ. რაც ყველაზე მთავარია, შეთანხმების შემთხვევაში, ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თქვენს კონსულტირებას. ასევე, გთავაზობთ მუდმივი დაწესებულებებისთვის მოგების სწორად მიკუთვნებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს.

ormagi dabegvra

როგორ წავიკითხოთ სწორად ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები

ჯერ არ არსებობს საქართველოში გამოცემული ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებში მოცემული ჩანაწერების სწორი ინტერპრეტაცია. ამასთან, ასეთი ხელშეკრულებები საკმაოდ რთული იურიდიული ენითაა დაწერილი და სპეციალური ცოდნისა და გამოცდილების გარეშე, მაღალია რისკი იმისა, რომ კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდება. ორმაგი დაბეგრვის ხელშეკრულების სწორად ინტერპრეტაციისთვის მთავარი საკანონმდებლო წყარო არის „ეგთოს“ სამოდელო კონვენციის კომენტარები (commentaries of OECD model tax convention), რომელიც მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა ხელმისაწვდომი. კომენტარები წლების მიხედვით იცვლება და ცალკეა გადასაწყვეტი, თუ რომელი წლის კომენტარებით უნდა იხელმძღვანელოს მკითხველმა. დაბოლოს, ასეთ კომენტარებშიც არ არის ყველა საკითხი ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად გაწერილი და აუცილებელია საერთაშორისო პრაქტიკის ცოდნაც და საკითხის სიღრმისეული ანალიზის უნარიც. სწორედ ამიტომ, შეცდომის თავიდან ასაცილებლად, ყველაზე მარტივი და ეფექტური გზაა, რომ ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებების სწორად ინტერპრეტაციისთვის მიმართოთ კონსულტანტს, რომელსაც ამ საკითხში სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება გააჩნია.

ჩვენი მმართველი პარტნიორის ერთ-ერთ სპეციალიზაციას ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები წარმოადგენს. გაეცანით მის სტატიას ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით აქ.

ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულების საკითხებში სპეციალიზებული პროფესიონალი

ამჟამად საქართველოში მცირეა საგადასახადო პროფესიონალთა რაოდენობა, რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან საერთაშორის დაბეგვრის საკითხებში და ზედმიწევნით იციან ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები. ჩვენი კომპანიის დამფუძნებლის, გელა ბარშოვის, ერთ-ერთ მთავარ სპეციალიზაციას ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები წარმოადგენს. მას ამ მიმართულებით მიღებული აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება საქართველოსა და ევროპაში. გარდა ამისა, მას საერთაშორისო საგადასახადო სამართალში სამაგისტრო ხარისხი აქვს მიღებული ვენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტში.

მნიშვნელოვანია იმისა აღნიშვნაც, რომ საქართველოში ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებების გამოყენებასთან დაკავშირებული მიდგომების ჩამოყალიბებაში გელა ბარშოვი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში მუშაობის დროს. შემდეგ მან ცოდნა კიდევ უფრო გაიღრმავა ავსტრიაში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის დროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამ მიმართულებით მუშაობისას. ჩვენს პროექტებში, რომლებიც ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებს უკავშირდება, გელა ბარშოვი პირადად იქნება ჩართული ისე, რომ თქვენთვის გაწეული მომსახურების მაღალი ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება.

მუდმივი დაწესებულებისთვის მოგების მიკუთვნება

თუ თქვენ ხართ უცხოური კომპანიის წარმომადგენლობა/მუდმივი დაწესებულება საქართველოში, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ სპეციალური წესები, რათა სწორად განსაზღვროთ თქვენი წარმომადგენლობის/მუდმივი დაწესებულების მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა საქართველოში და არა მხოლოდ.

მუდმივი დაწესებულების დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრისას, საგადასახადო კოდექსით და შესაბამისი ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებით თანმიმდევრულად უნდა იხელმძღვანელოთ. ასევე, თუ ეს ორი კანონი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს, რომელი საკანონმდებლო ნორმის გათვალისწინება უნდა მოხდეს უპირველესად (ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულება კოდექსთან შედარებით ყველა შემთხვევაში, უპირობოდ არ არის უპირატესი).