წინასწარი გადაწყვეტილება (შეთანხმება)  „ტრანსფერ ფრაისინგის“ საკითხეზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლე
Без категорії

წინასწარი გადაწყვეტილება (შეთანხმება) „ტრანსფერ ფრაისინგის“ საკითხეზე და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლე

2021 წლის 2 მარტს ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ბრძანება #45, რომლითაც გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა „საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ (იგივე „ტრანსფერ ფრაისინგის“)  ინსტრუქციაში.  აღნიშნული ცვლილება ეხება „ტრანსფერ ფრაისინგთან“ დაკავშირებით საქართველოს საწარმოების მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ...

Read more
2021 წლიდან ბარტერული ოპერაციები დღგ-ით რადიკალურად განსხვავებული წესებით იბეგრება
Без категорії

2021 წლიდან ბარტერული ოპერაციები დღგ-ით რადიკალურად განსხვავებული წესებით იბეგრება

როგორც უკვე ვიცით, 2021 წლიდან დღგ-ის კარი მნიშვნელოვანად შეიცვალა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ცვლილება შეეხო ბარტერული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხს. ამ სტატიაში შევეცდები, დეტალურად აღგიწეროთ, რა შეიცვალა ბარტერის დღგ-ით დაბეგვრის ნაწილში და რომელი ...

Read more
საგანმანათლებლო დაწესებულებები მეტი საგადასახადო შეღავათით სარგებლობენ
Без категорії

საგანმანათლებლო დაწესებულებები მეტი საგადასახადო შეღავათით სარგებლობენ

შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარი მნიშვნელოვნად შეიცვალა.  ცვლილებები შეეხო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ განხორციელებული საქმიანობების დღგ-ით დაბეგვრასაც, რასაც ამ სტატიაში მიმოვიხილავ.   განხოციელებული ცვლილება (ახალი ნორმის ციტირება): „170.1.  დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულია: (ე). საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განათლების მომსახურების გაწევა, აგრეთვე მასთან უშუალოდ დაკავშირებული ან/და ...

Read more
„მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის ახალი წესებით განისაზღვრება. ამოქმედდა ე.წ. ბი თუ ბი (B2B) ბი თუ სი (B2C) პრინციპები
Без категорії

„მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის ახალი წესებით განისაზღვრება. ამოქმედდა ე.წ. ბი თუ ბი (B2B) ბი თუ სი (B2C) პრინციპები

2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი, მასშტაბური ცვლილებები შევიდა ძალაში. მათ შორის, დღგ-ის ახალი წესების შესაბამისად, განსახვევბულად განიმარტა „მომსახურების გაწევის ადგილი“ დღგ-ის მიზნებისთვის. მოცემულ სტატიაში განხილული იქნება დღგ-ის მიზნებისთვის მომსახურების გაწევის ადგილის ...

Read more
როგორ იმოქმედებს დღგ-ის კარის ცვლილება არარეზიდენტების დაბეგვრაზე?
Без категорії

როგორ იმოქმედებს დღგ-ის კარის ცვლილება არარეზიდენტების დაბეგვრაზე?

როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, 2021 წლის დასაწყისიდან საგადასახდო კოდექსის სრულიად განახლებული დღგ-ის კარი შევა ძალაში. დღგ-ის ახალი რეგულაციები არარეზიდენტ პირებსაც შეეხებათ და ისინი, ზოგ შემთხვევაში, განსხვავებული წესით დაიბეგრებიან.  ახალი რეგულაციებით, მინიმუმ, 5 ცვლილება შეეხებათ ...

Read more
2021 წლიდან გარკვეულ შემთხვევებში დღგ-ისგან გათავისუფლდება ძირითადი  საშუალებების მიწოდება
Без категорії

2021 წლიდან გარკვეულ შემთხვევებში დღგ-ისგან გათავისუფლდება ძირითადი საშუალებების მიწოდება

შენიშვნა: მოცემული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნდა BMG- ზე შესავალი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის ნაწილი მთლიანად იცვლება. დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (ყვითლად მონიშნული ტექსტი). საგადასახადო ...

Read more
დროებითი შემოტანის რეჟიმი დღგ-ით აღარ დაიბეგრება
Без категорії

დროებითი შემოტანის რეჟიმი დღგ-ით აღარ დაიბეგრება

შენიშვნა: მოცემული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნდა BMG- ზე 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის ძალაში. ცვლილებები შეეხო საქონლის დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმის დღგ-ით დაბეგვრის საკითხსაც. როგორ იბეგრება დროებითი ...

Read more
დაუსრულებელი ბინების მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხი 2021 წლიდან კოდექსით დარეგულირდება და განსხვავებულად დაიბეგრება
Без категорії

დაუსრულებელი ბინების მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხი 2021 წლიდან კოდექსით დარეგულირდება და განსხვავებულად დაიბეგრება

შენიშვნა: აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად  BMG-ზე გამოქვეყნდა. შესავალი 2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი და მასშტაბური ცვლილებები შედის; მათ შორის, მომავალი წლის იანვრიდან კოდექსით დარეგულირდება ისეთი ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრის საკითხი, რომლის ...

Read more
2021 წლიდან  დღგ-ის ჩათვლის პროპორციის გაანგარიშების წესი მნიშვნელოვნად იცვლება
Без категорії

2021 წლიდან დღგ-ის ჩათვლის პროპორციის გაანგარიშების წესი მნიშვნელოვნად იცვლება

შესავალი 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში დღგ-ის ნაწილი მნიშვნელოვნად იცვლება. დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (ყვითლად მონიშნული ტექსტი) და მრავალი ნორმის, მათ შორის, დღგ-ის ჩათვლის მიზნებისთვის პროპოციის გამოანგარიშების წესის ...

Read more
2021 წლიდან კრიპტოვალუტის დღგ-ით დაბგევრის საკითხი კოდექსითაც დარეგულირდება
Без категорії

2021 წლიდან კრიპტოვალუტის დღგ-ით დაბგევრის საკითხი კოდექსითაც დარეგულირდება

შენიშვნა: აღნიშნული სტატია გელა ბარშოვის მიერ თავდაპირველად გამოქვეყნდა BMG-ზე. 2021 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსის დღგ-ის კარში მნიშვნელოვანი, მასშტაბური ცვლილებები შედის ძალაში. აღსანიშნავია, რომ დღგ-ის კარის ახალი რედაქცია მნიშვნელოვანად განსხვავდება დღეს არსებულისგან. მაგალითად, შეცვლილია მუხლების ...

Read more