• მშენებლობა

 • ვაჭრობა და დისტრიბუცია

 • წარმოება

 • ბუნებრივი რესურსების მოპოვება

 • ტურიზმი/სასტუმროები

 • ქონების იჯარა

 • სატრანსპორტო მომსახურება

 • სამედიცინო მომსახურება

 • საფინანსო ინსტიტუტები

 • არასამთავრობო/საბიუჯეტო ორგანიზაციები

 • IT

 • სარესტორნო მომსახურება